Leyla ile Mecnun Forum

Butterfly ABS - Kamburluk Korsesi
Kiralık Aşk Bölüm Fragmanı Niloya izle KARA SEVDA OYUNCULARI

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
14-02-2012, 00:32
Mesaj: #1
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
Leyla ile Mecnun dizisinin 26 ya??ndaki senaristi Burak Aksak, i?siz kal?nca çareyi senaryo yazmakta buldu. Kendisi gibi ü?engeç bir karakter olan Mecnun?u yaratt?, absürd bir dizi ortaya ç?kt?. Aksak art?k al??veri? yaparken tan?nan, maddi aç?dan da rahatlayan genç bir senarist ama bunun büyütülecek bir ?ey olmad???n? dü?ünüyor.

?nci Dönda? / idondas@stargazete.com

Ekranlarda bir Leyla ile Mecnun dizisi var ki f?rt?na gibi esiyor. ?zlemeyenler için anlatal?m: TRT?de ekrana gelen dizi son derece absürd, karakterler s?radan ama çok komik. Bir a???a yard?m eden ak sakall? dede, hayatta pek kar??n?za ç?kmayacak karakterde ?smail Abi, e?er çevrenizde ya?asa kesinlikle konu?mayaca??n?z bencil Erdal Bakkal, onun Adams Ailesi?nin üyesi gibi görünen kar?s?, kendisine olmasa da akl?na güvenilen Yavuz H?rs?z...

??te bu birbirinden farkl? ve ilginç karakterlerin babas?, onlar? konu?turan isim 26 ya??ndaki Burak Aksak. Kendisine göre komik bir insan de?il ama çevresindekilere göre t?pk? yazd??? senaryo gibi sürekli güldürüyor. Aksak, dizinin Mecnun?u gibi Aç?kö?retim?de okuyor. Sade bir hayat? var. Cumartesi günleri dizide Mecnun?un babas? ?skender?i canland?ran Ahmet Mümtaz Taylan ile bulu?uyor, kahve içiyor ve Cumartesi Anneleri?ne gidiyorlar, baz? ak?amlar d??ar? ç?k?yor, onun d???nda evde senaryo yeti?tiriyor.

Röportaj yaparken bazen öyle konu?uyor ki san?rs?n?z dizideki Mecnun anlat?yor... Ses, mimik, tonlama ayn? Mecnun. ??te Türkiye?nin en genç senaristlerinden Burak Aksak...

Dizi ba?lamadan önce ne i? yap?yordunuz?

21 ya??mdan beri k?sa filmler çekiyordum. Sinemay? ve bir hikaye kurmay? ö?renmeye çal???yordum. Aradan be? sene geçti hala ö?renmeye çal???yorum.

Neden sinema?

Yaz?yordum ve yazd?klar?m? hep görsel olarak dü?ündü?ümü fark ettim. O nedenle bunu en iyi anlatman?n yolu sinemad?r diye dü?ündüm.

Geçiminizi nas?l sa?l?yordunuz?

K?sa filmlerden sonra Plato Film Okulu burs verdi sonra Ekol Drama?da kamera önü oyunculu?u e?itmenli?ine ba?lad?m. TRT?ye daha önce Ramazan ay? için birkaç i? yapm??t?m. ?kisi de bitmi?ti, i?sizdim, para kazanmam laz?md?. Para kazanma ve ?Ben ?imdi ne yapaca??m? çaresizli?i sonucu Leyla ile Mecnun?u yazd?m.

Senaryoyu yazarken bir esin kayna??n?z var m?yd??

Film ve tembellik yapmak ulu bir amaç ama bir yol göstericiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ak sakall? dede figürü belirdi gözümde. ?Bu bir a???a yard?m etse ne olurdu?? sorusu akl?ma geldi. Ard?ndan ?Ya bu adam becereksizin önde gideni ç?ksa?? diye dü?ündüm ve sorulara yan?t vere vere ilerledim. ?u an 28?inci bölümü yaz?yorum ve karakterlere hala soru soruyorum.

Abart?l? diye kabul edilmedi

Elinizde senaryo kap? kap? gezmi?siniz san?r?m.

Bir arkada??m?n akrabas? olan yap?mc? senaryoyu alm??t?, kimi özel kanallara göndermi?. Ama abart?l? bulup kabul etmemi?ler. Kap? kap? gezmedim, zaten tembel bir insan?m. TRT?ye daha önce program yapt???m?z için bizim mizah tarz?m?z? biliyorlard?. Onur Ünlü fantastik kafas? olan bir yönetmen, bizi bir araya getirdiler ve i? ba?lad?.

?a??rd?n?z m? bu senaryoyu TRT?nin kabul etmesine?

Ba?ta ?a??rd?m, ne olaca??n? dü?ündüm hep. Onur Ünlü?yü filmlerinden biliyordum ama televizyonda nas?l olaca?? tedirgin ediciydi. Çünkü dizide ak sakall? bir dede var, i? kötü bir parodiye dönebilirdi. Çünkü rüyadan bir dede getiriyorsunuz, bu çok saçma bir ?ey, izleyen biri bunu reddedebilirdi. O gerçekli?i reji ve oyuncular sa?lad?. Köksal Abi o kadar iyi oynuyor ki onu ak sakall? dede zannediyorum.

TRT?ye dizi yapmak zor mu?

Ba?ta zorlan?r?z diye dü?ündüm. Bir de ba?ka bir kafadan hikaye anlat?yoruz. Ama çok rahat?z, hatta ço?u özel kanala i? yapan arkada?lardan daha rahat?z diyebilirim. Baz? özel kanallara i? yapan arkada?lara kanal yönetimi ??u ?öyle olsun, bu böyle olsun, ?uray? atal?m? gibi ?eyler söyleniyormu?.

Sizin dizide küfür de yok.

Küfür etmek yerine damacana, tuvalet terli?i, du? perdesi filan diyoruz. Ben de art?k küfür etmek yerine ?Damacana? diyorum.

Tembelim dediniz.

Baya?? tembelim. Tembel oldu?um için yaz?yorum. Sabah dokuz, ak?am be? mesai bana göre de?il. Ü?engeç bir yap?m var. Senaryo geciktirmem ama kalk?p bir bardak su almaya ü?enirim. Kalabal??? hiç sevmem, gerilirim. Çocukken mahallede büyüdüm ama bir süre eve kapand?m ve bu kez kalabal?ktan ho?lanmaz oldum. Kalabal??a girmektense evimde oturup bir ?ey yapmamay? tercih ederim.

Mecnun gibi bir a??k de?ilim

Mecnun da ü?engeç. Kendinizden mi esinlendiniz?

?lk ç?k??ta öyle oldu. Mecnun gibi tepki veririm, durumlar saçma gelir. Bir k?z giriyor hayat?na ve dünyas? de?i?iyor.

Ya sizin?

Bizde o k?s?m daha çok ?smail Abi gibi oluyor (gülüyor). Ben Mecnun gibi bir a??k olamam, onu biliyorum. Tamam ilk ba?larken esin kayna?? kendimdim ama Mecnun sevdi?i k?z için her ?eyi yap?yor. Ben yapmam.

?smail Abi, Erdal Bakkal, Yavuz H?rs?z... Mesela ?smail Abi gibi bir tan?d???n?z var m??

Hiçbirine saf direkt benzeyen yok. ?smail gibi biri var m? acaba... Ben tan??mad?m.

Bu dizinin bu kadar izlenece?ini dü?ünmü? müydünüz?

Hay?r dü?ünmedim, hala ?a??r?yorum. Biz TRT?ye i? yap?yoruz, biraz uçta bir i?. ?lk bölümden sonra elimizden gelenin en iyisini yans?tt???m?z? dü?ündük. Ama bir noktadan sonra i?ler iyice büyümeye ba?lad?.

Korkuyor musunuz bundan?

Korkutmuyor ama bazen o kadar güzel ?eyler söylüyorlar ki geriliyorsunuz. Çok da büyütülecek bir ?ey yok, en fazla yazamam ve dizi biter.

Gerçekten mi?

Olabilir, hayat bu. Çok büyütülecek meseleler de?il. 

Annem ar?yor ??smail Abi?yi üzmeyin? diyor

Bu diziden sonra hayat?n?zda neler de?i?ti?

Eskiden Samatya?da oturuyordum, son zamanlarda oras? çöp eve dönmü?tü. ?öyle söyleyeyim, yerde k??tan kalan portakal kabuklar? vard?.

Ü?engeçlikten mi?

Evden so?umu?tum. Hem çok çal???yordum hem evle ba??m kopmu?tu. Elim hiçbir ?eye gitmiyordu. Yay?n aras?nda Gümü?suyu?na ta??nd?m.

Maddi olarak rahatlad?n?z de?il mi?

Muhakkak. ?imdi dizi sona ererse para bitene kadar çal??masam ne kadar gider diyorum.

Oyunculuk yapmay? dü?ünmediniz mi?

Zoraki olarak arkada?lar?m?n çekti?i k?sa filmlerde oynad?m. Oyunculuk beni çekmedi çünkü yapabildi?imi zannetmiyorum. Bizim diziyi izlerken oyunculu?un ne oldu?unu görüyorsunuz, oyuncu öyle olur. Çok iyi yapan varken onlar yaps?n.

Belki çok iyisiniz. Onur Ünlü oyunculu?unuzu gördü mü?

Bilmem, Onur Ünlü ile konu?up denesek mi? Öyle bir ?ey istemez, o zaman diziyi kim yazacak?

Bakkalda foto?raf çektiriyorlar

Dizilerde oyuncular ön plandad?r, senaristi kimse tan?maz. Burak Aksak oldu?unuzu söyledi?inizde insanlar sizi tan?yor mu?

Tuhaft?r ki tan?yorlar, bunu beklemiyordum. Bir kitapç?da al??veri? yaparken Leyla ile Mecnun?un ?ark?s?n? söylüyordum, bir anda diziden konu?maya ba?lad?k. Dizinin senaristi oldu?umu söyleyince ?Aaaa Burak? dedi. Ama bir indirim yapmad?, bir i?ime yaramad?, tan?masa da olurmu?.

Size diziyle ilgili en çok sorulan soru nedir?

?Yar?n set nerede, sete gidece?iz? diyorlar. Bunu bana soruyorlar ama benim gerçekten hiçbir ilgim yok. Ben senaryoyu teslim ettikten sonra yat?p uyuyorum. Mesela Erdal Bakkal, dizi ekibinin yapt?rd??? bir dükkan. Çekim olmad??? günler kapal?, kapal? olmas?na kar??n gidip önünde foto?raf çektirenler var. Çok enteresan.

Aileniz diziyi izliyor mu?

Annem ar?yor ??smail?i üzmeyin? diyor. Ama karde?im arkada?lar?n?n sürekli dizideki karakterlerin laflar?yla konu?malar?ndan s?k?lm??.


kaynak:http://www.stargazete.com/pazar/para-lazimdi-leyle-ile-mecnun-u-yazdim-haber-381002.htm

Bir tablonun ustunu neyle ortersenız ortun altta o tablo kalır...
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 00:55
Mesaj: #2
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
?llede okul gerekmiyormu? k?sa filmlerle ba?lan?p bu i? oluyomu? demek iyice gaza geldim alan?mdan s?nava girip pdr veya hukuk okusam bile pe?ini b?rakmam art?k bu i?in  :Hafif gülen mutlu kutlu

Bir filmin içinde yaşamıyorum ama bir film çekemez miyim ?
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 00:59
Mesaj: #3
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
(14-02-2012 00:55)Goldera link Yazılan:?llede okul gerekmiyormu? k?sa filmlerle ba?lan?p bu i? oluyomu? demek iyice gaza geldim alan?mdan s?nava girip pdr veya hukuk okusam bile pe?ini b?rakmam art?k bu i?in  :Hafif gülen mutlu kutlu
bende i?letme muhend?sl?g? okuyacag?m haf?z sana yap?mc? buluruk Tongue Hafif gülen mutlu kutlu

Bir tablonun ustunu neyle ortersenız ortun altta o tablo kalır...
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 01:00
Mesaj: #4
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
??letme mühendisli?i ile yap?mc? ne alaka hüseyin Big Grin

Bir filmin içinde yaşamıyorum ama bir film çekemez miyim ?
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 01:01
Mesaj: #5
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
bulunur bi alaka np Winks tutuşunca el ele bulutlar üzerinde
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 01:03
Mesaj: #6
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
e t?carete g?r?cem  ;D daha dogrusu 2. adam olarak tak?l?caz b?r sure ama ?ste alaka o ?ste anlad?n sen ;D

Bir tablonun ustunu neyle ortersenız ortun altta o tablo kalır...
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 01:03
Mesaj: #7
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
star'?n öyle büyük takipçisi var ki Big Grin adamlar leyle ile mecnun yazm?? leyla ile mecnun yaz?nca bile ç?k?yorlar Big Grin tüh tüh yok biz de öyle takipçi Confused Tongue
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 01:05
Mesaj: #8
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
mik yorumu anlad?m desem yalan olur Big Grin  Kalbimi kırdın afedersin
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 01:05
Mesaj: #9
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
url'ye baksana adamlar?n yazar? ilk http://www.stargazete.com/pazar/para-laz...381002.htm leyle ile mecnun yazm?? dikkat edersen Big Grin
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
14-02-2012, 01:10
Mesaj: #10
Leyla ile Mecnun ?u bana çaresizlik ve paras?zl?k yazd?rd?
leyle ;D

Bir tablonun ustunu neyle ortersenız ortun altta o tablo kalır...
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  TRT Leyla İle Mecnun'u Yayından Kaldırdı. Sagopa ♥ Kajmer 75 12,486 20-08-2015 15:58
Son Mesaj: Atakan
  Yeni Sezon ve (yeni) Leyla ebruuu25 99 24,564 07-02-2015 02:52
Son Mesaj: Heredot Cevdet
  Leyla İle Mecnun'un Yeni Leyla'sının Bilinmeyenleri Sagopa ♥ Kajmer 10 3,022 31-10-2014 23:11
Son Mesaj: Atakan
  Leyla ile Mecnun TRT'nin sitesinden kaldırıldı Vaayybe 20 4,932 16-10-2014 22:48
Son Mesaj: Heredot Cevdet

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler:
1 Misafir

Hotmail Kaydol | E Posta Aç | Yukarıya dönİçeriğe Dön